Biograficzny Internetowy Słownik Ziemi Koneckiej

Deklaracja dostępności


Zawartość Deklaracji Dostępności

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biograficzny Internetowy Słownik Ziemi Koneckiej www.biszk.pl .

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-09-15.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-15.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niegodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:
– rozwinięcie filtrów wyszukiwarki biogramów jest niemożliwe przy użyciu klawisza TAB lub SPACJI

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-09-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: biuro@biblioteka.konskie.pl tel. +48 41 372 25 05. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do właściciela portalu na adres:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie im. Cezarego Chlebowskiego
Adres: ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie
e-mail: biuro@biblioteka.konskie.pl
tel. +48 41 372 25 05
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
W chwili obecnej trwa kompleksowy remont siedziby Biblioteki Publicznej w Końskich przy ul. Partyzantów 1.
Po jego zakończeniu obiekt zostanie poddany ocenie dostępności.